de
Rotterdam Running Crew

Spelregels

Reglement / deelnamevoorwaarden

De Running Experiences en overige evenementen van Rotterdam Running Crew worden georganiseerd door de Stichting Running Crew, verder Stichting te noemen. Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door Stichting Rotterdam Running Crew gevestigd te; Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK, Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 60866896, aldaar gedeponeerd. Hierna te noemen Rotterdam Running Crew. Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers, deelnemers e.d. geldt (m/v).

1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen en deelnemen aan het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat de Stichting geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of deelname. Tevens is de Stichting niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

2. Deelname aan de Running Experiences is voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Stichting.

3. Voor de deelnemers aan de Running Experiences geldt ten alle tijden dat de Stichting zich het recht voorbehoudt deelname aan het evenement te mogen ontzeggen.

4. De organisatie en de medische staf hebben het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de Running Experience te ontzeggen.

5. Instructies van politie, organisatie, begeleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan verwijdering van het evenement tot gevolg hebben.

6. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.

7. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel aan de Running Experience deel te nemen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Stichting.

8. De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt op geen enkele wijze restitutie plaats.

9. Op de 3 km-, 6 km-en 9 km-routes bepalen de begeleiders het tempo. Dit is nooit te hoog maar gebaseerd op de veiligheid van de groep.

 

Deel dit bericht op: